Usługi prawne dla klientów indywidualnych

W ramach usług dla klientów indywidualnych kancelaria adwokacka oferuje wsparcie w sprawach regulowanych przezprawo rodzinne, cywilne, administracyjne, karne, spadkowe, ubezpieczeniowe, a także prawo pracy. Pomoc świadczona jest w formie:

 • porady
 • przygotowania umów, wniosków i pozwów
 • reprezentowania klienta przed sądami i organami państwowymi
 • udziału adwokata w negocjacjach handlowych oraz mediacjach w sprawach o rozwód.

dwokat służy wsparciem w szerokim zakresie spraw regulowanych przez przepisy prawa:

Administracyjnego

 • sporządzanie wniosków, odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Cywilnego

 • doradztwo w sprawach cywilnych i postępowania cywilnego
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • reprezentacja klienta, wobec którego wszczęto postępowanie cywilne
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach cywilnych

Karnego

 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych

Pracy

 • udzielanie porad w sprawach pracowniczych
 • przygotowywanie odwołań i pism do sądu pracy
 • reprezentacja pracownika przed sądem pracy

Rodzinnego

 • udzielanie porad w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (rozwód, uznanie ojcostwa, sprawy alimentacyjne, itp.)

Spadkowego

 • udzielanie porad w sprawach o nabycie spadku i podział spadku
 • udzielanie porad w sprawach związanych z dochodzeniem zachowku
 • udzielanie porad w sprawach realizacji testamentów
 • reprezentacja w sprawach sądowych związanych z nabyciem spadku bądź jego podziałem

Ubezpieczeniowego

 • dochodzenie roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach szkód komunikacyjnych
 • pełna obsługa szkód osobowych i innych
 • udzielanie porad w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.